Plato, Theaetetus

LCL 123: 1

Go To Section
Go To Section
Tools

Theaetetus

1
DOI: 10.4159/DLCL.plato_philosopher-theaetetus.1921