Plato, Symposium

LCL 166: 73

Go To Section
Go To Section
Tools

Symposium

73
DOI: 10.4159/DLCL.plato_philosopher-symposium.1925