Lamynthius, Testimonium

LCL 144: 206-207

Go To Section
Go To Section
Tools

Lamynthius

Testimonium Vitae Atque Artis

1 Phot. s.v. (p. 207 Porson, i 374 Naber)

Λαμύνθιος· ποιητὴς ἐρωτικῶν μελῶν.

206

Lamynthius

Life and Work1

1 Photius, Lexicon

Lamynthius: composer of love-songs.

207
DOI: 10.4159/DLCL.lamynthius-testimonium.1993