Tools

69 Σ Ap. Rhod. 1.181, p. 23.5 Wendel

οὗτος [sc. Τιτυός] δὲ ἐν Ἅιδου τετιμώρηται διὰ τὸ εἰς Πυθῶνα στελλομένην κατασχεῖν τὴν Λητώ, ὡς καὶ Ὅμηρος [Od. 11.576]· “Τιτυὸν Γαίης υἱόν”. ὁ δὲ Εὐφορίων Ἀρτέμιδός φησιν αὐτὸν ἧφθαι καὶ διὰ τοῦτο τιμωρεῖσθαι.

70 Σ Arat. Phaen. 519, p. 312.5 Martin

καμπή τ᾿ αἰθομένης ] ἡ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς πρώτη καμπή. αἰθομένης δὲ τῆς ἐχούσης καυσώδη ἰόν. καυστικὸς γὰρ αὐτῆς ὁ ἰός. Εὐφορίων·

τῆς μὲν δὴ τῶν, ὅσσα φύει εὐδείελος αἶα, ἢ φύλλῳ <τινὸς> ἢ ποίῃ ὅτε χρίμψατο λύθρον, ὡς πυρὶ καρφόμενα ψαφαρῇ ἰνδάλλετο τέφρῃ.

2 Sic versum restituit Martin φύλλον vel φῦλλον codd.: φυτὸν Bekker, Lobeck: φύλλ᾿ Maass ποίη codd., corr. Martin ὅτ(ε) (ἐ)χρίμψατο fere codd.: ὁτέῳ ἐγχρίμψατο Lobeck: ὅτεῳ χριμψαίατο Meineke 3 καρφόμενον Est: καρφώμενον cett.: corr. Bentley ἰνδάλ(λ)εται codd., corr. Bentley

71 Berliner Klassikertexte, V. i, ed. W. Schubart and U. von Wilamowitz-Moellendorff (Berlin, 1907), p. 57, col. i

α[ . . . ξανθὸς [ . . . καί οἱ δειμαίνον[ι . . .

300

69 Scholiast on Apollonius of Rhodes, Argonautica

He (Tityos) is punished in Hades for having overpowered Leto as she was on her way to Pytho, as when Homer mentions “Tityos son of Earth”. Euphorion says that he laid hands on Artemis, and that that is the reason for his punishment.

70 Scholiast on Aratus, Phaenomena

“The coil of the blazing” (sc. the constellation Hydra) ] The first coil from its head. “Blazing” because it had caustic poison; for its poison had a fiery quality. Euphorion:

Of all the things the sunny earth puts forth— Or leaf, or grass—whatever touched its gore, As if burned up it seemed like powdered ash.96

71 Berliner Klassikertexte

Golden[2] And in his fear

301
DOI: 10.4159/DLCL.euphorion_chalcis-poetic_fragments.2010