Tools
Ξένιος

Test.: Σ A Il. 5.39 c1, ii. p. 8.74 Erbse

‘Οδίον ] πρὸ τέλους ἡ ὀξεῖα, ἐπεὶ κύριόν ἐστιν. τὸ δὲ προσηγορικὸν ὅδιος ὡς “σκότιος” (cf. Il. 6.24)· βούλονται γὰρ τὰ τοιαῦτα τριβράχεα ἐπὶ κυρίων μὲν παροξύνειν, ἐπὶ δὲ προσηγορικῶν προπαροξύνειν . . . ἔστι μέντοι γε διαπεφευγότα τινά, ὡς τὸ Ἄνιος καὶ Εὐφορίωνος “Ξένιος”, καὶ τῇ συνηθείᾳ τὸ Κρόνιος.

41

(a) Σ Ap. Rhod. 2.353–356b, p. 155.21 Wendel

ἀκτή τε προβλής ] ἄκρα κατὰ τὴν Ἡράκλειαν, ἣν Ἀχερούσιον καλοῦσιν οἱ ἐγχώριοι. Ἡρόδωρος [FGrH 31 F 31] δὲ καὶ Εὐφορίων ἐν τῷ Ξενίῳ ἐκείνῃ φασὶ τὸν Κέρβερον ἀνῆχθαι ὑπὸ τοῦ Ἡρακλέους καὶ ἐμέσαι χολήν, ἐξ ἧς φυῆναι τὸ καλούμενον ἀκόνιτον φάρμακον.

(b) “Aelius Promotus”, περὶ τῶν ἰοβόλων θηρίων καὶ δηλητηρίων φαρμάκων, 53, p. 67.34 Ihm

τὸ ἀκόνιτον φύεται μὲν ἐν Ἀκόναις· λόφος δέ ἐστιν ἐν Ἡρακλείᾳ οὕτω καλούμενος, Ἀκόναι, ὡς ἱστορεῖ Θεόπομπος [FGrH 115 F 181c] καὶ Εὐφορίων ἐν τῷ Ξενίῳ.

272
Xenios

Testimonium: Scholiast on Homer, Iliad

Hodíos ] The acute accent is on the syllable before the end, because it is a proper name. The common adjective is hódios like skótios. For in the case of these trisyllabic words, the general rule is that they are paroxytone with proper names and proparoxytone with common names . . . However, there are some exceptions, such as Ánios and Euphorion’s Xénios, and in common usage Krónios.

41

(a) Scholiast on Apollonius of Rhodes, Argonautica

“A jutting promontory” ] A headland in the vicinity of Heraclea, which the locals call Acherousion. Herodorus and Euphorion in the Xenios say that it was there that Cerberus was fetched up by Heracles and vomited gall, from which grew the drug known as aconite.

(b) “Aelius Promotus”, On Poisonous Animals and Noxious Drugs

Aconite grows in Aconai. There is a hill of this name in Heraclea, as reported by Theopompus and Euphorion in the Xenios.

273
DOI: 10.4159/DLCL.euphorion_chalcis-poetic_fragments.2010