The Derveni Papyrus

LCL 529: 380-381

Go To Section
Go To Section
Tools

EARLY GREEK PHILOSOPHY VI

l. 6: ].τα σημαι[

Fr. F10

l. 4: τὰ σημε[ι- (cf. fr. F18+H45; etiam fr. G7.6)

Fr. F14

l. 1: ].περ φυσικ[ l. 2: εὐχα̣[ l. 3: ανημμε[ν-

Frr. F18+Η45

l. 2: π]υρὸς ὕδατος δ.[ l. 3: ἕκαστα σημει.[ (cf. fr. F10; etiam fr. G7.6) l. 4: καὶ̣ τ̣ἆ̣λλ᾿ ὅσα̣

Fr. F19

l. 1: ]ι̣ερ l. 3: ἀνθρω Col. III

— — —

3]... α̣ι̣ω̣ϲ[ . . . . ]σι κα̣τ̣ω̣[ δαίμ]ω̣ν γίνετα[ι ἑκά]στωι ἵλ̣ε̣[ως] η̣α̣λ̣[ca. 9 litt.]ρ̣. ἡ̣ 5γὰρ Δί]κ̣η ἐξώλεας̣ [οὐ μ]έ̣τ̣ε̣ι̣σ̣ι̣ ἑκ[ὰς] Ἐρινύω̣[ν· καὶ οἱ] δὲ

3 μυσ]τ̣ι̣κ̣αὶ̣ ὡς .[ Tsantsanoglou potius quam θυ]η̣λ̣αί̣, ὡ̣ς
380

THE DERVENI PAPYRUS

line 6: the things signified (?)

Frag. F10

line 4: the signs (?) (cf. Frags. F18+H45; also Frag. G7.6)

Frag. F14

line 1: natural (?) line 2: prayer (?) line 3: kindled [or: fastened]

Frags. F18+Η45

line 2: of fire (?) of water line 3: each sign (?) (cf. Frag. F10; also Frag. G7.6) line 4: and all the other things that

Frag. F19

line 1: holy (?) line 3: human (?) Col. III

. . . below . . . <a personal de>ity (daimôn) becomes for each person benevolent or <otherwise vindictive?>. <For Jus>tice does not pursue malefactors far from [i.e. independently of?] the Erinyes; and the deities

 • ___________________
 • .[ Janko
 • fin. ὁ δὲ ἴδιος e.g. nos
 • 4 ἵλ̣ε̣[ως Tsantsanoglou
 • ]η̣α̣λ̣[ Piano, ἢ̣ ἄ̣λ̣[λως ἀλάστω]ρ̣ nos
 • 4–5 ἡ̣ | [γὰρ Δί]κ̣η KPT
 • 5 ἐξώλεας̣ Tsantsanoglou [οὐ nos
 • μ]έ̣τ̣ε̣ι̣σ̣ι̣ Piano, νουθ]ε̣τ̣ε̣ῖ̣ δ̣ι̣᾿ KPT
 • ἑκ[ὰς] nos
 • Ἐρινύω̣[ν Tsantsanoglou
 • καὶ οἱ] δὲ Piano mon. Battezzato qui οἱ] δὲ coni.
381
DOI: 10.4159/DLCL.derveni_papyrus.2016