Tools

On Melissus, Xenophanes And Gorgias

(De Melisso, Xenophane, Gorgia)

459
DOI: 10.4159/DLCL.aristotle-melissus_xenophanes_gorgias.1936