Browse

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • Greek Library x
Clear All

Thaletas Testimonia

Uri: /thaletas-testimonia/1988/work.xml
Dctype: tei-work
author: author.thaletas
letter: letter.T
library: library.greek
period: period.700to600BC
form: form.prose
subject: subject.biography
subject: subject.literarycriticism
ISBN:
Volume number:
Volume title:
Author: Thaletas
Sort key: testimonia
Book order sort key:
Doi: 10.4159/DLCL.thaletas-testimonia.1988
Volume edition date: 19880101