Browse

You are looking at 1-3 of 3 items for :

  • Greek Library x
  • Gorgias x
Clear All

Gorgias Testimonia, Part 1: Person (P)

Uri: /gorgias-person/2016/work.xml
Dctype: tei-work
author: author.gorgias
letter: letter.G
library: library.greek
period: period.500to400BC
period: period.400to300BC
form: form.prose
subject: subject.biography
subject: subject.literarycriticism
subject: subject.naturalhistory
subject: subject.ethics
subject: subject.oratoryliterary
subject: subject.philosophy
subject: subject.politics
subject: subject.physics
subject: subject.rhetoric
: tei-work
ISBN:
Volume number:
Volume title:
Author: Gorgias
Sort key: testimonia part 00001 person p
Book order sort key:
Doi: 10.4159/DLCL.gorgias-person.2016
Volume edition date: 20160101

Gorgias Testimonia, Part 2: Doctrine (D)

Uri: /gorgias-doctrine/2016/work.xml
Dctype: tei-work
author: author.gorgias
letter: letter.G
library: library.greek
period: period.500to400BC
period: period.400to300BC
form: form.prose
subject: subject.literarycriticism
subject: subject.naturalhistory
subject: subject.ethics
subject: subject.oratoryliterary
subject: subject.philosophy
subject: subject.politics
subject: subject.physics
subject: subject.rhetoric
: tei-work
ISBN:
Volume number:
Volume title:
Author: Gorgias
Sort key: testimonia part 00002 doctrine d
Book order sort key:
Doi: 10.4159/DLCL.gorgias-doctrine.2016
Volume edition date: 20160101

Gorgias Testimonia, Part 3: Reception (R)

Uri: /gorgias-reception/2016/work.xml
Dctype: tei-work
author: author.gorgias
letter: letter.G
library: library.greek
period: period.500to400BC
period: period.400to300BC
form: form.prose
subject: subject.literarycriticism
subject: subject.naturalhistory
subject: subject.ethics
subject: subject.oratoryliterary
subject: subject.philosophy
subject: subject.politics
subject: subject.physics
subject: subject.rhetoric
: tei-work
ISBN:
Volume number:
Volume title:
Author: Gorgias
Sort key: testimonia part 00003 reception r
Book order sort key:
Doi: 10.4159/DLCL.gorgias-reception.2016
Volume edition date: 20160101